GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V kontextu obchodního vztahu s naší společností a při návštěvě firemních webových stránek (sofistav.cz) dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků, návštěvníků webu a jiných současných či potenciálních obchodních partnerů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost SOFI stav, s.r.o., se sídlem Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov, IČ: 25563114 .

Kontaktní e-mail: info@sofistav.cz

Získávání osobních údajů

Osobní údaje získáváme od obchodních partnerů při předsmluvních aktivitách, uzavíráním smluv, plněním smluv. Na základě Vašeho souhlasu můžeme získávat osobní údaje přímo od Vás.

Zpracovávané osobní údaje

Identifikační údaje: jméno, příjmení, název společnosti, doručovací nebo jiná kontaktní adresa.

Elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo.

Účely zpracovávání osobních údajů, právní titul, délka uchovávání

Jako správce Vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména GDPR.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • Plnění smluv, tedy zejména dodání zboží a služeb, na základě právního titulu splnění smlouvy, a to po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt;

 • Vedení účetnictví, na základě právního titulu splnění zákonné povinnost pro vystavování a evidenci daňových dokladů;

 • Podpora prodeje produktů a nebo služeb (marketingové účely), na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to po dobu, dokud náš oprávněný zájem trvá;

 • Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v souhlasu.

Cookies

Při návštěvě našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, kde a jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky k nám na web přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je náš oprávněný zájem správce a to z důvodu poskytnutí dat pro zlepšení našich služeb. Proti tomuto zpracování máte právo vznést dle GDPR (článek 21) námitku, a to na e-mailové adrese: info@sofistav.cz.

Způsob zpracovávání osobních údajů, zabezpečení

Při zpracování Vašich osobních údajů máme zavedeny postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

 • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům

 • V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Práva subjektů

 • Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.
 • Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl/a.
 • Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.
 • Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem. Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu).
 • Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.