PROJEKTY - POVINNÁ PUBLICITA


Úspory energie v procesech společnosti SOFI stav

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017799:

"Úspory energie v procesech společnosti SOFI stav"

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor ve stavebním a recyklačním dvoře společnosti SOFI stav, s.r.o. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávajících technologií za nové technologie, které budou nejen energeticky úspornější, ale také vhodnější pro manipulaci se stavebními materiály. Místem realizace je pozemek č. 242/34 zapsaný na listu vlastnictví č. 448 v katastrálním území Rudíkov.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Používané technologie jsou stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale jejich využití není zcela efektivní jak vzhledem k roku výroby, tak i vzhledem k tomu, že původní určení vyřazovaných strojů je spíše pro přímé stavební práce a úpravy, než pro manipulaci s náklady a tak je jejich efektivita v porovnání s novými stroji v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního odpadu. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021. 


Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy SOFI stav 

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012980

Realizace: od 1.1.2020 do 31.12.2021

Cíl projektu:

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.